Namu apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana un Pārvaldnieks 24 ir nepieciešamais instruments, kas dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekiem atvieglo un uzlabo dzīves kvalitāti, palīdz sasniegt izvirzītos mērķus un ieceres.NAMU APSAIMNIEKOŠANA UN PĀRVALDĪŠANA

 • sniegto pakalpojumu saturs, kvalitāte un izmaksas samērojamas ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku maksātspēju
 • dzīvojamās mājas uzturēšana, namu apsaimniekošana un sanitārā apkope atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • sadzīves atkritumu izvešana
 • apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana
 • dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana
 • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts
 • pārvaldīšanas darba plāna un nepieciešamo pasākumu plāna sagatavošana
 • attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana
 • finanšu uzskaites organizēšana, grāmatvedība
 • dzīvojamās mājas lietas vešana, lietvedība
 • līguma slēgšana ar zemes īpašnieku par piesaistītā zemes gabala lietošanu
 • līguma slēgšana ar dzīvokļu īpašnieku kopību par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu

KOMERCTELPU PĀRVALDĪŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA

 • sniegto pakalpojumu saturs, kvalitāte un izmaksas samērojamas ar komercīpašuma īpašnieka maksātspēju
 • komercīpašuma uzturēšana, namu apsaimniekošana, sanitārā apkope, atkritumu izvešana
 • komercīpašuma esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts
 • pārvaldīšanas darba plāna sagatavošana, izvērtēšana
 • attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana, izvērtēšana
 • finanšu uzskaites organizēšana grāmatvedība
 • lietvedības vešana, līgumu sagatavošana
 • līguma slēgšana ar īrniekiem, nomniekiem
 • līguma slēgšana ar komercīpašuma īpašnieku par īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 
 • komercīpašuma reklamēšana un citi mārketinga pakalpojumi
 • komercīpašuma īpašnieka uzdevumu izpilde, atbilstoši finansu nodrošinājumam


 

NAMU APSAIMNIEKOŠANA ZVANI – 2562 2562• Dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs gan par dzīvokli, gan par piederošo domājamo daļu no kopīpašuma. • Kopīpašums ir viena vairākas dzīvojamās mājas, kuras ar vienotu reģistrācijas numuru ierakstītas zemesgrāmatā. • Kopīpašums ir vienots veselums, kurā ietilpst dzīvokļi, koplietošanas telpas, inženiertehniskie tīkli, elektroapgādes sistēma, pagrabs, jumts, pamati.
 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi ir saistoši, ja „par” ir balsojuši vairāk nekā puse no dzīvokļu īpašniekiem.
 • Katram dzīvokļu īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu īpašumu attiecīgajā mājā viņam pieder. 
 • Dzīvokļa īpašnieks var pilnvarot pārstāvi dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai.
 • Neprivatizēto dzīvokļu īrniekiem nav balsstiesību. 
 • Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana labāk veicas tādās daudzdzīvokļu mājās, kurās ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība. 
 •  

  Galvenais – Jūs paši esat savas mājas saimnieki!

  Pārvaldnieks24 atgādina, ka labāk pārvaldītas un apsaimniekotas ir tās dzīvojamās mājas, kurās ir izveidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības. • Šādām daudzdzīvokļu mājām iespējams ātrāk veikt plānoto darbu izpildi, samazināt māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izmaksas. • Elastīgi reaģēt uz svarīgu lēmumu pieņemšanu un realizēšanu. Pašiem kontrolēt naudas plūsmu un bankas kontu.

  Namu apsaimniekošana 4.95/5 (99.07%) 301 votes